Functies

Wie gaat uw verzuim managen

Heeft in uw organisatie iemand voldoende ervaring om het verzuim van begin tot eind te managen? Door niet naar de oorzaak van klachten te kijken, maar naar de gevolgen? En naar wat iemand wel of niet kan? Iemand met kennis van zaken van sociale processen, zoals effectieve communicatie en gedragsverandering?

Loyaliteit is mooi, maar als sterke emotie kan communicatie er volledig door verstoord raken. Eenmaal beschadigde relaties zijn moeilijk te herstellen. Het vertrouwen is beschadigd. Daar heeft u dan echt een dure mediator voor nodig. De verzuimbegeleiders van Stopverzuim kunnen het proces wel volledig voor u managen en zelfs de regie uitstippelen.

Uw verzuimverzekering dekt (gedeeltelijk) de loonkosten, maar niet of nauwelijks de kosten die u maakt tijdens de uitvoering van verzuimbegeleiding. Bezoek aan de bedrijfsarts, het inschakelen van externe deskundigen? U betaalt.

Kies daarom voor de beste aanpak van verzuim. Laat Stopverzuim uw verzuim managen, dan kunt u weer gaan doen waar u (wel) goed in bent.

  • Verzuimbegeleiders / casemanagers (spoor 1)
  • Onafhankelijke bedrijfsarts
  • Verzekeringsintermediair
  • Onafhankelijke advocaat arbeidsrecht / sociaal recht
  • Re-integratiecoaches (spoor 2)
  • Duurzame inzetbaarheid

Een tijdig ingeschakelde verzuimbegeleider kost minder dan een mediator achteraf

Verzuimbegeleiders / casemanagers

Alle vormen van verzuim
Om te beginnen hebben we geen aandelen in uw bedrijf. Werknemers weten dat en praten gemakkelijker met de professionele verzuimbegeleider van Stopverzuim. Onze verzuimbegeleiders overleggen met werknemer, werkgever en P&O over alle aspecten van verzuim. Of dat nu frequent kortdurend, of door ernstige klachten veroorzaakt langdurig verzuim is. Waar we u misschien tot kalmte manen, wijzen we uw werknemer op de kosten van verzuim, op de risico’s voor uw bedrijf en op de persoonlijke schade als verzuim 104 weken of langer duurt.

Risico’s voor werknemers en arbeidsconflicten
Ook voor medewerkers kleven er grote, vaak onbekende, risico’s aan verzuim. Zit het niet hun carrière in de weg, dan toch op langere termijn het risico op gedeeltelijke Wia (WGA) en/of WW of bijstand en je huis opeten. Niet zelden lossen we zonder tussenkomst van een dure mediator arbeidsconflicten op. Er zijn namelijk altijd aspecten waarover werkgever en werknemer het met elkaar eens zijn.

Spoor 2 eerder inzetten
Verzuimbegeleiders van Stopverzuim zullen er alles aan doen om waar mogelijk, volgens wettelijke kaders, het proces te versnellen. Spoor 1 is géén synoniem voor jaar 1. Als uw werknemer bijvoorbeeld niet terug kan keren in de oude functie en er is geen passende functie in uw bedrijf, dan is het belangrijk om dat voor te leggen aan de bedrijfsarts. Met een medische onderbouwing kan vervroegd een arbeidsdeskundigonderzoek aangevraagd worden. Als de arbeidsdeskundige ook geen arbeidsmogelijkheden meer in uw bedrijf ziet, kan spoor 2 (re-integratie buiten uw bedrijf) maanden eerder geadviseerd worden.

Let op: een conflict met een werknemer vraagt een andere oplossing dan spoor 2. Bel ons! Voor ons betekent spoor 2: PLAATSEN of het traject overeenkomstig de eisen van het UWV uitvoeren en volledig verantwoorden. Daarmee voorkomt u een loonsanctie (derde jaar).

Onafhankelijke bedrijfsarts

Stopverzuim werkt samen met een onafhankelijke bedrijfsarts van Boon Medisch Advies of met uw bedrijfsarts of Arbodienst. Naast het beoordelen van de medische aspecten van verzuim, en welke gevolgen dat heeft voor de werkzaamheden, zal een bedrijfsarts de juiste richting bepalen voor herstel.

Een duidelijke richting is voor verzuimbegeleiders van groot belang tijdens de gesprekken die met uw werknemer gevoerd worden. En voor de verstandigste keuzes in het proces! Een bedrijfsarts kent uw bedrijf en zal uw werknemer zodra dat kan benutbare mogelijkheden adviseren.

Deze benutbare mogelijkheden kunt u samen met de verzuimbegeleider omzetten naar aangepaste werkzaamheden, in of buiten uw bedrijf. Bovendien kijkt een bedrijfsarts, volledig onafhankelijk, naar zowel uw belang als dat van de medewerker.

We werken uiteraard ook graag samen met uw bedrijfsarts / Arbodienst.

Verzekeringsintermediair

Stopverzuim werkt samen met een intermediair van P.H. Verheul. Als we toch bij u aan de slag gaan, dan bekijkt de intermediair uw huidige de verzuimverzekering voor uw personeel en de wijze waarop verzuim bij u georganiseerd is. Van arbodienst tot wachttijd en wie wat doet tegen welke prijs. Het eigen risicodragerschap voor de WGA is niet altijd voordeliger. U bent dan wel zelf voor al uw arbeidsongeschikte werknemers, inclusief de 104 weken verzuimbegeleiding, in totaal twaalf jaar verantwoordelijk.

Daarnaast bestaat de gedifferentieerde premie WGA, die bij instroom van een medewerker in de Wia per werknemer verhoogd wordt. U bent wel van deze medewerker af, maar nog lang niet van de kosten. De intermediair  adviseert en organiseert voor werkgevers de beste verzuimverzekering in de vorm van maatwerk en is er voor u, als klant. Niet zelden is hij degene die het eerste geld voor u ‘verdient’, door te besparen op kosten tegen betere voorwaarden. Weet u dat overstappen vrijwel altijd loont?

Onafhankelijke advocaat arbeidsrecht en sociale zekerheid

Vooral als verzuim langer duurt, is het soms moeilijk om de relatie met de medewerker goed te houden. Vaak zijn tegengestelde belangen de oorzaak van geschillen die grote juridische gevolgen kunnen hebben. Daarom is het zaak dat de advocaat arbeidsrecht van Advocatenkantoor Kerstin Hopman op de juiste momenten kan adviseren welke stappen u het beste kunt zetten en welke niet.

Daarmee dient ze zowel uw belang als de voortgang van het proces. Is na 104 weken het beëindigen van de arbeidsovereenkomst aan de orde, dan adviseert ze u over de mogelijkheden. Het is verder van belang om ook de sociaalzekerheidsrechtelijke aspecten van het verzuim te onderkennen. Zo wilt u liever geen loonsanctie opgelegd krijgen. Om dit te voorkomen is tijdig handelen vereist. Een advocaat kan u hierbij begeleiden en zo nodig de bezwaarprocedure bij UWV voeren.

We werken uiteraard ook graag samen met uw advocaat of een door u aan te wijzen advocaat.

Re-integratiecoaches

Uiteindelijk is re-integratie ook voor uw werknemer van groot belang. Als dat niet meer bij de huidige werkgever kan plaatsvinden, dan is er voor de werknemer zeker reden om alle zeilen bij te zetten. In de praktijk biedt alleen een volledige Wia zekerheden. Minder dan 35% arbeidsongeschikt, levert geen gedeeltelijke Wia (WGA) op. Uw werknemer belandt in de WW. Meer informatie.

De praktijk laat zien dat werknemers, die zich hiervan bewust zijn, in spoor 2 actief  en gemotiveerd op zoek te gaan naar een nieuwe baan. De re-integratiecoaches van Stopverzuim zijn ware talentontwikkelaars en kennen alle facetten van re-integratietrajecten en outplacement.

Ze stellen vragen, adviseren, trainen en coachen. Ze vergroten daarmee de kennis, vaardigheden en het zelfvertrouwen dat uw werknemers nodig hebben om de sprong naar ander werk te wagen. De re-integratiecoaches geven hen daarbij steun en stimulans om in beweging te komen en te blijven. Deze netwerkers kunnen mensen daadwerkelijk elders plaatsen. Voor u het gewenste doel van spoor 2. Dat ze succesvol zijn, blijkt uit wel het hoge slagingspercentage.

Duurzame inzetbaarheid

Niet zelden leidt verzuimbegeleiding van Stopverzuim tot organisatieadviezen. Als we bij u starten met verzuimbegeleiding in spoor 1 en vervolgens spoor 2, dan kijken we graag samen met werkgever en werknemer om naar de fase die aan het verzuim vooraf ging. Waren er signalen die op langer durend verzuim wezen? Zo ja, wat is daarmee gedaan? Zo nee, zijn ze over het hoofd gezien?

De ervaring leert ons dat de signalen er nogal eens waren. Ze werden niet goed geduid en daardoor werd er te weinig met de signalen gedaan. Ongelukken uitgezonderd! Soms komt verzuim spontaan uit de lucht vallen.

Als de signalen er echter wel waren, maar over het hoofd werden gezien, dan is het doorgaans zinvol om te onderzoeken hoe dat komt. Zo werken we samen met u van bestaand verzuim naar verzuimpreventie. Verzuimpreventie is het antwoord op de vraag hoe u verzuim voorkomt.

Onze organisatieadviseur kijkt naar de organisatiestructuur en de –cultuur. En stelt bijvoorbeeld de vraag wat medewerkers motiveert om bij u te werken? Waar staat uw organisatie voor? Is dat een gedeelde waarde onder uw medewerkers? Hoe zijn taken en de daarbij behorende verantwoordelijkheden georganiseerd? Daagt u medewerkers voldoende uit? Bespreekt u de mogelijke oorzaken en gevolgen van verzuim? Hoe communiceren medewerkers onderling en met u? Hoe stelt u teams samen?

Hoe kunnen wij u helpen?

Certificering, wetgeving en centraal adres

Alle professionals van Stopverzuim en de onafhankelijke samenwerkingspartners zijn hoog opgeleid en deskundig in hun vakgebied. Als blijk daarvan geven ze les aan diverse opleidingen. Ze beschikken opgeteld aan een reeks certificaten en registraties.

Alle werkzaamheden worden conform bestaande regels en wettelijke kaders uitgevoerd. Stopverzuim onderschrijft het belang van het medisch geheim van bedrijfsartsen en de juridische kaders van advocaten. We houden ons strikt aan alle privacywetgeving, zoals vastgelegd bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download hier:
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Algemene voorwaarden Stopverzuim 03082018
Klachtenreglement Stopverzuim.
Overzicht dienstverlening en kosten Stopverzuim 04022019

De website is gemaakt door Marjon Saft
Het logo is ontworpen door Annelies Vink
De foto's zijn geschoten door Gerard Koopen

Stopverzuim
Laanenderweg 57
1812 PW Alkmaar
06-19953978

Stopverzuim is een handelsnaam van Wheelbarrow Consultancy BV: KvK 371164470000 en BTW NL8142.07.881.B01