Sinds het verschijnen van de Werkwijzer Poortwachter op 24 maart 2017 is een aantal vragen en opmerkingen ontvangen. Die terugkoppeling leidde tot aanvulling op of verduidelijking van de oorspronkelijke tekst. De delen van de tekst die zijn aangevuld of verduidelijkt, zijn links in de kantlijn met een blauwe streep gemarkeerd. Daarnaast zijn er in de hele tekst kleine redactionele aanpassingen gedaan, zodat het document beter aansluit bij de tekstrichtlijnen van UWV. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht in deze geactualiseerde werkwijzer.

Stopverzuim werkt nauwgezet volgens de door het UWV aangegeven werkwijze(r). Dat komt tot uitdrukking in onze werkprocessen en rapportages.

https://www.uwv.nl/werkgevers/brochures/werkwijzer-poortwachter.aspx