De beste aanpak van verzuim… Hoe?

Wat is verzuim?

Misschien las u al onze benadering: ‘verzuim is iets niet doen dat wel van je verwacht wordt’!

Ziek: interne factoren

Of iemand ziek is bepaalt de bedrijfsarts. Ziekte is een ‘in de persoon gelegen’ (interne) factor en valt daardoor direct onder het medisch geheim. De werkgever mag zich niet bemoeien met in de interne factoren van verzuim. Er iets over opschrijven is zelfs verboden. Ziekte is een zaak van de werknemer, bedrijfsarts en behandelaars. Ziek zijn is wettelijk gezien de enige reden om te mogen verzuimen.

Los sociale problemen op

Daarom spreken we liever over verzuim dat veroorzaakt wordt door klachten. De oorzaak van klachten kan medisch zijn, maar dat hoeft niet. Klachten kunnen veroorzaakt worden door ‘buiten de persoon gelegen’ (externe) factoren: sociale of maatschappelijke problemen. Zoals: in privérelaties, demotivatie, stress, leefstijl, verslaving, schulden of een conflict. Sociale problemen zijn vaak de oorzaak van ziekte. Los ze daarom vroegtijdig op met een coach of (bedijfs)maatschappelijk werker van Stopverzuim.

Gevolgen van klachten

Onze verzuimregisseurs vragen werknemers niet naar de medische oorzaak van klachten. Ze bespreken de gevolgen van de klachten: zoals verminderde inzetbaarheid en (dreigende) verzuim. Bij verzuim gaat het om de praktische vraag: ‘wat kun je wel en wat kun je niet in aangepaste werkzaamheden’? En wat kunnen we indien nodig bijdragen aan het oplossen van sociale problemen?

Aanpassingen

De bedrijfsarts adviseert verzuimregisseurs over herstel en opbouw van uren door werkzaamheden aan te passen. Desnoods kunnen we met onze arbeidsdeskundige in de ‘gouden driehoek’ bespreken welke oplossingen door aanpassing van werkzaamheden haalbaar zijn.

  • Aangepaste taken
  • Aangepast rooster
  • Aangepast tempo
  • Aangepaste locatie
  • Aangepaste …….?

Parkeer uw wens om bij verzuim ‘snelle resultaten’ te behalen – focus op effectiviteit in het proces.

Aangepaste werkzaamheden

Aanpaste werkzaamheden kunnen werknemers in uw bedrijf uitvoeren of in ieder willekeurig bedrijf dat daartoe bereid is. Daarom kijken we samen met werkgever en werknemer naar mogelijkheden voor het maximaal aanpassen van werkzaamheden. De beste bijdrage aan herstel, want de werknemer blijft (deels) aan het werk

De gestelde vraag bij verzuim is: ‘kun je alsnog wel doen wat van je verwacht wordt’?

Bij verzuim bestaat het risico dat u naar een (medisch) onhaalbaar resultaat streeft: ‘mijn werknemer herstelt zo snel mogelijk’. Verzuim kost u immers veel geld en levert ergernis op. Uw ongenoegen neemt als snelle resultaten uitblijven toe. Het risico op verstoorde communicatie met uw werknemer helaas ook. Erg onhandig in een proces dat 104 weken kan duren.

De aandacht richten op het best haalbare (deel)resultaat richten is echter verstandiger. Medische klachten zijn nauwelijks te beïnvloeden. De omstandigheden vaak wel door werkzaamheden (maximaal) aan te passen. Binnen of buiten uw bedrijf.

Start 2e spoor vervroegen?

We adviseren regelmatig om het arbeidsdeskundigonderzoek naar voren te halen. Als werkzaamheden niet zijn aan te passen, kunnen we de start van een 2e spoortraject te vervroegen. Dat kan aanmerkelijk besparen op uw loonkosten. Lees hier waarom we dat aanraden..

Tijd voor een effectieve, procesgerichte en kostenbesparende aanpak door de mogelijkheden te verruimen? Tijd voor de beste aanpak van verzuim!

 

Kijk naar de gevolgen van klachten: verminderde inzetbaarheid en (dreigende) uitval. Wat kan de medewerker wel en wat niet?

Focus op effectiviteit in het proces

Vergeet het gewenste maar onhaalbare ‘snelle resultaat’. Richt alle aandacht op de effectiviteit van het proces om het beoogde resultaat van volledig herstel te behalen. Een voorbeeld?

“Een kapitein vaart van Rotterdam naar New York. Hij zet een rechte lijn op de kaart, om de kortste route te varen. Dat lijkt het best denkbare resultaat. De kapitein weet wel beter. Op de lange reis zijn er allerlei onvoorziene omstandigheden, die meer van invloed zijn op het resultaat, dan de potloodlijn op de kaart. Dat is het proces.

 

Tijdens de reis breekt de stuurman zijn arm, er valt tijdens een zware storm bijna een container overboord en er treden technische mankementen op. Al deze gebeurtenissen vragen het uiterste van de kapitein. Maar omdat hij procesgericht is, maakt de kapitein voortdurend de juiste keuzes. Hij anticipeert effectief op gebeurtenissen en wat mogelijk gaat komen. Uiteindelijk komt het schip op tijd aan in New York. Het resultaat is behaald”.

Parkeer uw wens om bij verzuim snelle resultaten te behalen – focus op effectiviteit in het proces.


Effectieve inrichting van het proces

Als we ons op effectieve inrichting van het proces van het verzuim richten, dan kunnen we op de juiste manier reageren op tegenslagen en successen. Zo kunnen we het beoogde resultaat behalen. Er is meer mogelijk dan menigeen denkt. Voor deze werkwijze zijn goede communicatie en een werkbare relatie met uw werknemer onontbeerlijk. Investeer in goede persoonlijke relaties.

Advies

Ondernemers zijn goed in wat ze doen. Van kozijnen maken, brood bakken tot maatschappelijke dienstverlening. Verzuim vraagt kennis van ingewikkelde wet- en regelgeving. Ineffectief uitgevoerde verzuimbegeleiding kost langdurig tijd en geld. Het UWV toetst de uitvoering scherp en ondanks alle inspanningen kan dat ook nog eens een (loon)sanctie opleveren.

Daarom is ons advies: blijf vooral doen waar u goed in bent. Laat de regie op uw verzuim aan ons over.

 

Parkeer uw wens om bij verzuim snelle resultaten te behalen – focus op effectiviteit in het proces.

Structuur

Een juiste uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) vraagt aandacht voor regels, procedures en afspraken. Onjuiste uitvoering kan tot een (loon)sanctie leiden.

De WVP is de structuur van uw proces. De harde kant. Alles ligt vast in wetten en regels. Er beweegt nog niets. En de kosten van het verzuim lopen tijdens de uitvoering flink op.

Cultuur

Er zit wel beweging in de cultuur van uw bedrijf. Onder cultuur vallen alle ongeschreven regels, normen en (kern)waarden waar uw bedrijf voor staat. Het zijn de zachte kanten, die eveneens de motivatie van uw medewerkers en de communicatiestijlen bepalen.

Communicatie

Goede communicatie en een werkbare relatie zijn zeker tijdens verzuim onmisbaar. Motivatie en onderlinge samenwerking kan tot aanmerkelijke kostenbesparingen op verzuim leiden en versterkt ook nog eens de cultuur van uw bedrijf.

Leren

In onze training De 4 Dimensies leren we teams in organisaties hoe ze beoogde resultaten kunnen behalen. De genoemde aspecten van structuur, cultuur en communicatie komen uitgebreid aan bod.

 

Parkeer uw wens om bij verzuim snelle resultaten te behalen – focus op effectiviteit in het proces.

Training de 4 Dimensies

Bij onze klanten trainen we teams in het kader van duurzame inzetbaarheid. Soms zijn dat bestaande teams, dan weer stellen we bewust heterogene teams samen. Met een dwarsdoorsnede van functies. Onze trainingen en werkvormen komen bij Mensen in Bedrijf vandaan en zijn in de praktijk beproefd.

De bijeenkomsten van de training 4 dimensies zijn als volgt opgebouwd:

1. Een Belbin-teamrollenonderzoek levert een foto van het team en de  onderlinge verschillen op (dimensie: Inrichting)

2. Bestaansrecht. Waartoe zijn we als team op aarde? Met welke heldere doelen kunnen we de beoogde resultaten formuleren en behalen? Hoe evalueren we tussentijds of we nog op de goede weg zijn?

3. Inrichting. Hoe richten we met ons menselijke kapitaal processen, procedures en overleggen zo in dat de samenwerking in de uitvoering verbetert?

4. Dynamiek. Hoe communiceren we en op welke manieren gaan we met elkaar om? Op welke wijze vindt besluitvorming plaats?

5. Omgeving. Hoe bepaalt de omgeving onze interne en externe organisatie en hoe gaan we met deze druk om?

Afhankelijk van de vragen kan aandacht besteed worden aan specifieke vragen van teams of wensen van de organisatie.

Hoe kunnen wij u helpen?

 

Certificering, wetgeving en centraal adres

Alle professionals van Stopverzuim en de onafhankelijke samenwerkingspartners zijn hoog opgeleid en deskundig in hun vakgebied. Als blijk daarvan geven ze les aan diverse opleidingen. Ze beschikken opgeteld aan een reeks diploma's, certificaten en registraties.

Alle werkzaamheden worden conform bestaande regels en wettelijke kaders uitgevoerd. Stopverzuim onderschrijft het belang van het medisch geheim van bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, verzuimbegeleiders en behandelaars; en de juridische kaders van advocaten en mediators. We houden ons strikt aan privacywetgeving, zoals vastgelegd bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download hier:
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Algemene voorwaarden Stopverzuim
Klachtenreglement Stopverzuim

Praktische informatie:
Informatie over ziekmeldingen tijdens de coronacrisis
Wanneer kan ik een coronatest vragen?
Wanneer moet ik een bedrijfsongeval melden?
Werkwijzer WVP kader UWV 2018
Wijziging doorgeven aan UWV
Toelichting voordelen en regelingen UWV

De website is gemaakt door Marjon Saft
Het logo is ontworpen door Annelies Vink
De foto's zijn geschoten door Gerard Koopen

Stopverzuim
Laanenderweg 57
1812 PW Alkmaar
06-19953978

Stopverzuim is een handelsnaam van Wheelbarrow Consultancy BV: KvK 371164470000 en BTW NL8142.07.881.B01